05. Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

05. Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

TÓM TẮT: Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Trong đổi mới giáo dục, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là nhân tố quyết định không chỉ với chất lượng giáo dục trong nhà trường mà còn ảnh hưởng quan trọng đến năng lực, phẩm chất trong cả cuộc đời của mỗi con người. Để hình thành sứ mệnh đặc biệt đó thì đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục  phải có chuyên môn, nghiệp vụ cao, có phẩm chất đạo đức, nhanh nhạy và có khả năng thích ứng tốt. Bài viết đề cập đến một số nội dung cần hoàn thiện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

Từ khóa: đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới giáo dục phổ thông.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ KIM OANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *