04. Khung năng lực người cán bộ quản lý trường phổ thông trong bối cảnh hiện nay

04. Khung năng lực người cán bộ quản lý trường phổ thông trong bối cảnh hiện nay

TÓM TẮT:

Thế giới toàn cầu hóa và hội nhập đang chịu sự tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trước xu thế trên, nền giáo dục Việt Nam đã tiến hành đổi mới căn bản và toàn diện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế. Bối cảnh trên đang đặt ra vai trò, trách nhiệm quan trọng của người cán bộ quản lý giáo dục trong việc lãnh đạo, quản lý nhà trường phổ thông. Vì vậy, họ cần phải có những năng lực cần thiết để hoàn thành vai trò của mình. Bài viết đề xuất khung năng lực người cán bộ quản lý giáo dục trường phổ thông nhằm làm cơ sở để người cán bộ quản lý giáo dục tự đánh giá, tự điều chỉnh, tự bồi dưỡng; và để các cấp quản lý làm căn cứ xây dựng chương trình, tổ chức bồi dưỡng, đánh giá… đội ngũ cán bộ quản lý trường phổ thông.

Từ khóa: vai trò, năng lực, cán bộ quản lý giáo dục, trường phổ thông.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: MAI HOÀNG SANG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *