01. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vào việc đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay

01. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vào việc đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay

TÓM TẮT: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục là một hệ thống quan điểm về vai trò, mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục và các giải pháp phát triển giáo dục… nhằm phát triển một nền giáo dục toàn diện. Tư tưởng về giáo dục của Người đã trở thành một trong những tiền đề quan trọng, định hướng, soi đường để Đảng ta xây dựng con đường phát triển cho sự nghiệp giáo dục – đào tạo và có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục sẽ góp phần vào việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục – đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới của đất nước.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, Giáo dục Việt Nam, đổi mới và phát triển.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN VĂN ĐỒNG, NGUYỄN  VIỆT HỒNG, BÙI THỊ THU HIỀN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *