15. Giáo dục gia đình – cái nôi hình thành nhân cách con người Việt Nam

15. Giáo dục gia đình – cái nôi hình thành nhân cách con người Việt Nam

TÓM TẮT

Giáo dục gia đình của người Việt Nam hiện nay là sự kế thừa, phát triển những giá trị truyền thống tốt đẹp và tiếp thu, chọn lọc những giá trị tư tưởng tiên tiến của thời đại. Trong thời kỳ đổi mới, giáo dục gia đình Việt Nam có nhiều thời cơ và thách thức đặt ra. Nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò của giáo dục gia đình, đề ra mục tiêu, nội dung, giải pháp nhằm xây dựng, phát triển nhân cách người công dân chân chính là điều hết sức quan trọng có ý nghĩa sâu sắc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trong lịch sử phát triển xã hội, gia đình có vai trò đặc biệt quan trọng. Bởi vì từ gia đình con người sinh ra và trưởng thành cả về thể chất và nhân cách. Tìm hiểu về gia đình và chức năng giáo dục của gia đình Việt Nam đối với việc hình thành và phát triển nhân cách   con người Việt Nam nhằm khai thác, kế thừa và phát triển những yếu tố truyền thống tích cực của cha ông ta trước đây đối với việc rèn luyện, giáo dục thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay là một việc làm có ý nghĩa sâu sắc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước con người Việt Nam.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ TRANG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *