14. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các trường đại học khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

14. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các trường đại học khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT

Bài viết này được thực hiện nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các trường đại học dựa trên lý thuyết của Michael E. Porter và phương pháp Thompson – Strickland, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng tác giả tiến hành khảo  sát  230  sinh  viên  đã,  đang  học  và nghiên cứu ở các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy năng lực của các trường chịu tác động bởi 9 nhân tố: (1) Năng lực nghiên cứu và phát  triển;  (2)  Năng  lực  thương  hiệu;  (3) Năng lực cơ sở vật chất, trang thiết bị; (4) Năng lực đào tạo; (5) Năng lực tài chính; (6) Năng lực đội ngũ giảng viên; (7) Năng lực hợp tác quốc tế; (8) Năng lực marketing; (9) Năng lực môi trường văn hóa.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THÀNH LONG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *