13. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản nhà nước trong các trường phổ thông

13. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản nhà nước trong các trường phổ thông

TÓM TẮT

Thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đã từng bước đi vào nề nếp, kỷ cương, công khai và có hiệu quả. Nhà nước đã thực hiện phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài sản giữa các cơ quan có chức năng quản lý chuyên ngành với các cơ quan, đơn vị được giao quản lý gắn với sử dụng; đồng thời xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp trong quản lý,  trách  nhiệm của  từng  đơn  vị  trong  sử dụng tài sản. Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực và kết quả rất đáng khích lệ đã đạt được, công tác quản lý và sử dụng tài sản nhà nước còn rất nhiều hạn chế, bất cập  rất cần được phân tích, lý giải, đánh giá. Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính, tài sản nhà nước theo tinh thần của Nghị quyết 29-NQ/TW và đổi mới cơ chế quản lý giáo dục cần có nhiều nghiên cứu sâu hơn trong lĩnh vực này.  Bài viết dưới đây viết về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và  sử  dụng  tài  sản  nhà  nước  trong  các trường phổ thông ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Các yếu tố ảnh hưởng bao gồm yếu tố con người, cơ chế quản lý, tác động từ môi trường tự nhiên, chất lượng sản phẩm.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: VŨ LAN HƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *