12. Tìm hiểu năng lực dạy học của giáo viên trung học phổ thông thành phố hà nội dựa theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên

12. Tìm hiểu năng lực dạy học của giáo viên trung học phổ thông thành phố hà nội dựa theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên

TÓM TẮT

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên căn cứ để xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo giáo viên; là căn cứ để giáo viên tự đánh giá mặt mạnh, mặt yếu của bản thân để xác định nhu cầu và định hướng thực hiện việc bồi dưỡng chuyên môn; để nhà quản lí đánh giá giáo viên hàng năm, làm cơ sở cho việc phân công, sử dụng cũng như thực hiện  các hoạt động  bồi  dưỡng  thường  xuyên nhằm không ngừng phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên. Trong số các chuẩn thì chuẩn về năng lực dạy học phản ánh chức năng nhiệm vụ chủ yếu nhất của giáo viên.

Tác giả đã khảo sát 11 trường trung học phổ thông công lập ở Hà Nội và phát phiếu điều tra xã hội học về hiệu trưởng, năng lực dạy học theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, đi tới nhận định: cả cán bộ quản lý và giáo viên đều nhận thức thực sự cần thiết của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, trong đó quan trọng nhất là năng lực dạy học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN THỊ HẢI YẾN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *