12. Nâng cao năng lực ra quyết định của người quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý giáo dục

12. Nâng cao năng lực ra quyết định của người quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý giáo dục

TÓM TẮT

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; trong đó đổi mới cơ chế quản lý giáo dục và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi là nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ta đề ra. Vai trò của người cán bộ lãnh đạo, quản  lý  giáo  dục,  đào  tạo  đặc  biệt  quan trọng; họ vừa là chủ thể, vừa là đối tượng trong sự nghiệp đổi mới giáo dục, đào tạo. Do đó, đòi hỏi mọi cán bộ quản lý giáo dục phải nâng cao kỹ năng ban hành quyết định và tổ chức thực hiện các quyết định.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN NGỌC CHUNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *