10. Phát triển chương trình bồi dưỡng cho giáo viên về giáo dục kỹ năng sống theo mô hình cdio đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

10. Phát triển chương trình bồi dưỡng cho giáo viên về giáo dục kỹ năng sống theo mô hình cdio đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

TÓM TẮT

Phát  triển  chương  trình  bồi  dưỡng  cho giáo viên về giáo dục kỹ năng sống có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Mô hình CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate: Hình thành ý tưởng – Thiết kế – Triển khai – Vận hành) là cách tiếp cận phát triển, gắn phát triển chương trình với chuyển tải và đánh giá hiệu quả giáo dục. Về bản chất đây là mô hình căn cứ đầu ra đề thiết kế đầu vào nhằm đảm bảo theo một quy trình chuẩn, góp phần giảm chi phí và nguồn lực  liên  quan  đến  công  tác  đào  tạo,  bồi dưỡng.  Việc  xây  dựng  chương  trình  theo hướng tiếp cận theo mô hình CDIO sẽ giúp giáo viên được phát triển toàn diện các “kỹ năng  cứng”  và  “kỹ  năng  mềm”  để  nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc luôn thay đổi như hiện nay.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: ĐINH THỊ KIM LOAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *