07. Đào tạo nguồn nhân lực cho miền núi vùng dân tộc trong giai đoạn hiện nay

07. Đào tạo nguồn nhân lực cho miền núi vùng dân tộc trong giai đoạn hiện nay

TÓM TẮT

Các khu vực miền núi vùng dân tộc của nước ta đang đối mặt với những thách thức trong phát triển và hội nhập. Đào tạo nguồn nhân lực góp phần tạo ra sự ổn định và tính bền  vững  của  an  sinh  xã  hội.  Phát  triển nguồn nhân lực mang lại thu nhập cao, cơ hội học tập, cải thiện chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiệm vụ trọng  tâm của  giáo  dục là đào  tạo nguồn nhân lực có chất lượng, làm việc hiệu quả, yêu đất nước, yêu thương mọi người, cống hiến để phát triển nền kinh tế – xã hội cho các khu vực miền núi vùng dân tộc hiện nay.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: MAI CÔNG KHANH, ĐẶNG XUÂN CẢNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *