04. Cán bộ quản lý giáo dục – nhân tố quyết định đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

04. Cán bộ quản lý giáo dục – nhân tố quyết định đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

TÓM TẮT

Giáo dục và đào tạo có vai trò quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực. Hệ thống giáo dục nước ta hiện nay có nhiều cấp học và các cấp học này được quản lý một cách chặt chẽ và mang tính phát triển. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện đảm bảo thực hiện, trong đó, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt góp phần thực hiện đổi mới giáo dục – đào tạo.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ KIM OANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *