04. Bàn về bản chất của trường đại học sáng tạo

04. Bàn về bản chất của trường đại học sáng tạo

TÓM TẮT

Định  hướng canh  tân  giáo dục  đại học theo xu hướng chung của thế giới đặt ra 2 mục tiêu cơ bản: “Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội”, “Học để sáng tạo”. Mô hình đại học sáng tạo đáp ứng được các mục tiêu này. Mặc dù còn một số ý kiến chỉ trích, song mô hình này chứa đựng nhiều yếu tố tích cực của một trường đại học trong tương lai như thích ứng môi trường, chia sẻ nguồn lực, vượt khỏi phạm vi nhà trường, tăng cường hợp tác… Việc triển khai mô hình trường đại học sáng tạo trong thực tiễn đòi hỏi cần có những nghiên cứu sâu sắc hơn nữa để có thể đưa ra những khuyến cáo phù hợp về mức độ cũng như nội dung có thể áp dụng với từng quốc gia cụ thể, trong đó có Việt Nam.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN LỘC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *