01. Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục vấn đề then chốt của đổi mới căn bản, toàn diện của giáo dục Việt Nam

01. Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục vấn đề then chốt của đổi mới căn bản, toàn diện của giáo dục Việt Nam

TÓM TẮT

Đổi mới chế quản giáo dục vấn đề then chốt của đổi mới căn bản, toàn diện giáo  dục  Việt  Nam.  Cơ  chế  quản  lý  là phương thức mà qua đó Nhà nước tác động, định hướng nền giáo dục phát triển theo mục tiêu đã định. Từ cơ chế quản lý đề ra mục tiêu, nội dung, phương pháp và nguyên tắc quản  lý  hiệu  quả,  tạo  động  lực  cho  công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam thành công. Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục phải đồng bộ: trước hết là thể chế hóa pháp luật về quản lý giáo dục; phân cấp giao quyền; phân định rõ quản lý nhà nước về giáo dục với quản lý nhà trường; thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ, công khai, đảm bảo quyền và trách nhiệm giám sát, phản biện của nhân dân, của các thành viên trong cơ quan đơn vị; coi trọng việc nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học quản lý nói chung và quản lý giáo dục nói riêng vào thực tiễn giáo dục.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN VINH HIỂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *