12. Quản lý liên thông nguồn học liệu với giải pháp xây dựng, cung cấp dịch vụ tra cứu mục lục trực tuyến tập trung tại Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh

12. Quản lý liên thông nguồn học liệu với giải pháp xây dựng, cung cấp dịch vụ tra cứu mục lục trực tuyến tập trung tại Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Giải pháp xây dựng, cung cấp dịch vụ tra cứu mục lục trực tuyến tập trung nhằm quản lý việc liên thông nguồn học liệu giữa các thư viện của các trường đại học, giữa các thư viện chính và thư viện nhánh trong trường đại học sẽ tiết kiệm chi phí bổ sung, tăng số lượng và cải tiến chất lượng nguồn tin. Bài viết giới thiệu mô hình tìm kiếm tập trung giữa các thư viện đại học; Trình bày thực trạng quản lý việc liên thông nguồn học liệu và nhu cầu xây dựng dịch vụ tra cứu mục lục trực tuyến tập trung tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó, chúng tôi đưa ra một số đề xuất cải tiến những tồn tại trong thực trạng đã nêu.

Từ khóa: Hệ thống tìm kiếm thông tin tập trung, nguồn học liệu, liên thông thư viện, mô hình chia sẻ nguồn lực thông tin.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: BÙI THU HẰNG(*), TRẦN BẢO NGỌC(**)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *