12. Giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh

12. Giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Trong phạm vi nghiên cứu, bài viết xuất phát từ việc phân tích các cơ sở lý luận trong dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh nói chung, đồng thời làm rõ thực trạng dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nhằm chỉ ra những điểm đạt được và một số vấn đề tồn tại trong dạy học môn này tại Trường. Từ đó, đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khóa: Dạy học, giáo dục quốc phòng và an ninh, sinh viên.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN LINH PHONG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *