11. Quản lý chất lượng học tập của sinh viên ở các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trong bối cảnh hiện nay

11. Quản lý chất lượng học tập của sinh viên ở các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trong bối cảnh hiện nay

Tóm tắt: Trước những yêu cầu về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nhất là trước những tác động của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 hiện nay, đặt ra cho công tác quản lý chất lượng học tập của sinh viên ở các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh những vấn đề cần được quan tâm, giải quyết. Bài viết trình bày đặc điểm hoạt động học tập và biện pháp quản lý đảm bảo chất lượng học tập của sinh viên ở các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

Từ khóa: quản lý, chất lượng học tập, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ XUÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *