11. Biện pháp giảng dạy môn giáo dục kinh tế và pháp luật cho học sinh ở các trường trung học phổ thông

11. Biện pháp giảng dạy môn giáo dục kinh tế và pháp luật cho học sinh ở các trường trung học phổ thông

Tóm tắt: Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, kinh tế và pháp luật cho học sinh ở các trường trung học phổ thông là một nội dung trong môn Giáo dục công dân. Kinh tế và pháp luật cho học sinh được thực hiện thông qua quá trình dạy học môn Giáo dục công dân (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và các môn học khác trong nhà trường. Cấu chúc chương trình môn Giáo dục công dân bao gồm phần lên lớp lý thuyết và phần tổ chức cho học sinh hoạt động trải nghiệm thực tiễn. Như vậy, môn Giáo dục công dân nói chung và môn kinh tế và pháp luật nói riêng vừa được thực hiện bằng phương pháp lên lớp lý thuyết, thông qua quá trình dạy học trên lớp, vừa được thực hiện thông qua tổ chức các hoạt động giáo dục trong thực tiễn. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày một số khái niệm; nội dung; thời lượng và mục tiêu; đặc điểm của chương trình giáo dục kinh tế và pháp luật cho học sinh trung học phổ thông, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Từ khóa: Giáo dục, kinh tế và pháp luật, học sinh, trung học phổ thông.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ THỊ THANH TÂM (*), HOÀNG ĐÌNH THÁI (**)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *