10. Kiểm tra đánh giá theo yêu cầu phát triển năng lực học sinh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018

10. Kiểm tra đánh giá theo yêu cầu phát triển năng lực học sinh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018

Tóm tắt: Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã chính thức được triển khai ở các trường phổ thông từ năm học 2020 – 2021, với định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Sự chuyển dịch từ chương trình theo tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực, phẩm chất đòi hỏi phải có sự thay đổi đồng bộ trong cả ba cấu phần của chu trình Chương trình – Giảng dạy – Đánh giá. Một trong những yếu tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với việc triển khai thành công Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là việc đổi mới đánh giá quá trình, kết quả học tập của học sinh với yêu cầu: Tăng cường tính chính xác, khách quan; tăng cường hiệu lực của đánh giá, không dừng lại ở việc cho điểm, xếp loại mà chú trọng điều chỉnh cách dạy, cách học; khích lệ sự tiến bộ của người học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các thông tư: TT27/2020/TT-BGDĐT; TT22/2021/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học, học sinh trung học. Tuy nhiên, trên thực tế, sự lúng túng trong thực thi kiểm tra, đánh giá học sinh vẫn còn phổ biến. Bài viết này trình bày những nghiên cứu về những yêu cầu mới và khuyến nghị biện pháp thực thi trong kiểm tra đánh giá nhằm đáp ứng phát triển năng lực học sinh theo yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Từ khóa: Đánh giá năng lực học sinh, đánh giá quá trình học tập, đánh giá kết quả học tập, chuyển đổi số trong giáo dục.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: CHU CẨM THƠ

One thought on “10. Kiểm tra đánh giá theo yêu cầu phát triển năng lực học sinh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *