10. Biện pháp quản lý đào tạo ngành tài nguyên và môi trường ở các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo chuẩn đầu ra

10. Biện pháp quản lý đào tạo ngành tài nguyên và môi trường ở các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo chuẩn đầu ra

Tóm tắt: Đào tạo theo chuẩn đầu ra là một trong những hướng tiếp cận đào tạo phổ biến hiện nay trên thế giới cùng với một số hướng tiếp cận đào tạo khác như CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate), hay đào tạo theo năng lực người học. Ở Việt Nam hiện nay, đào tạo theo chuẩn đầu ra cũng đã được quy định cụ thể trong nhiều văn bản pháp quy về quản lý đào tạo và đã được áp dụng tại nhiều cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, việc triển khai đào tạo và thực hiện quản lý đào tạo theo chuẩn đầu ra ở các trường đại học nói chung vẫn còn những hạn chế, bất cập nhất định. Bài viết tập trung vào việc phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp thích hợp quản lý đào tạo ngành Tài nguyên và Môi trường tại các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo chuẩn đầu ra làm cơ sở cho việc đề xuất cải tiến trong thời gian tới.

Từ khóa: đào tạo, quản lý đào tạo, chuẩn đầu ra, quản lý đào tạo ngành Tài nguyên và Môi trường theo chuẩn đầu ra.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ CẨM HẰNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *