10. Ảnh hưởng của thói quen học tập đến kết quả học tập (nghiên cứu tại Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh)

10. Ảnh hưởng của thói quen học tập đến kết quả học tập (nghiên cứu tại Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh)

Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của thói quen học tập đến kết quả học tập của sinh viên tại Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Thiết kế nghiên cứu định lượng đã được áp dụng. Số liệu sơ cấp được thu thập bằng bảng câu hỏi và xử lý thống kê mô tả với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 22.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự tương quan ở mức độ yếu giữa thói quen học tập và kết quả học tập.

Từ khóa: Thói quen học tập, kết quả học tập, đại học, đánh giá.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: VÕ VĂN VIỆT, HỒ VĂN CÔNG NHÂN, HUỲNH TRUNG CHÁNH(**)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *