08. Phát huy sức mạnh nhân tố con người Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh và nghị quyết đại hội lần thứ XIII của đảng

08. Phát huy sức mạnh nhân tố con người Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh và nghị quyết đại hội lần thứ XIII của đảng

Tóm tắt: Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về con người, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát huy mạnh mẽ nguồn lực con người Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, góp phần làm cho đất nước ta “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” [3, tr.25]. Trong giai đoạn mới của cách mạng nước ta hiện nay, thực hiện thắng lợi vấn đề chăm lo phát triển nguồn lực con người theo quan điểm Đại hội lần thứ XIII của Đảng  sẽ tạo nên tiền đề, nền tảng quan trọng cho sự hiện thực hóa khát vọng vì một nước đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Của Đảng; Phát huy; Nhân tố con người.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: VŨ QUỐC THỊNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *