06. Xây dựng văn hóa đổi mới phương pháp dạy học môn tiếng anh tại các cơ sở đào tạo đại học thuộc lực lượng công an nhân dân

06. Xây dựng văn hóa đổi mới phương pháp dạy học môn tiếng anh tại các cơ sở đào tạo đại học thuộc lực lượng công an nhân dân

Tóm tắt: Bài viết tập trung làm rõ những giá trị của việc xây dựng văn hóa trong tổ chức nhà trường như là một yếu tố ảnh hưởng tích cực trong hoạt động đổi mới phương pháp dạy học. Những mục tiêu, nội dung, cách thức thực hiện và các điều kiện cần thiết khi xây dựng văn hóa đổi mới phương pháp dạy học cũng đã được đề xuất. Để khảo nghiệm những nội dung đó có thực sự cần thiết và mức độ khả thi như thế nào khi xây dựng văn hóa đổi mới phương pháp dạy học môn tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo đại học thuộc lực lượng Công an nhân dân, chúng tôi đã sử dụng phiếu trưng cầu ý kiến với 168 cán bộ quản lý và giảng viên dạy học môn tiếng Anh và phỏng vấn một số cán bộ quản lý. Kết quả cho thấy đều được đánh giá ở mức độ cần thiết và khả thi ở mức cao. Đây là cơ sở để chúng ta xây dựng văn hóa đổi mới phương pháp dạy học trong mỗi cơ sở đào tạo đại học.

Từ khóa: Văn hóa, đổi mới phương pháp dạy học, môn tiếng Anh.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN NGỌC ÂN(*), NGUYỄN ĐỨC DANH(**)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *