06. Vận dụng phương pháp giảng dạy trải nghiệm ở trường đại học theo mô hình của David Kolb

06. Vận dụng phương pháp giảng dạy trải nghiệm ở trường đại học theo mô hình của David Kolb

Tóm tắt: Để tạo ra nguồn lực có chất lượng phục vụ xây dựng và phát triển đất nước, đòi hỏi người học cần tích cực chủ động chiếm lĩnh tri thức, vận dụng lý thuyết được học vào thực tiễn. Vì vậy, cần tăng cường phương pháp giảng dạy trải nghiệm giúp người học có cơ hội thực hành, tiếp cận sát với thực tế. Bài viết tìm hiểu lý thuyết mô hình học tập của David Kolb, từ đó vận dụng phương pháp giảng dạy trải nghiệm cho phù hợp với thực tiễn với giáo dục Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Từ khóa: trải nghiệm, học tập trải nghiệm, phương pháp giảng dạy trải nghiệm, trường đại học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN VĂN THẤU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *