05. Thực trạng và hướng phát triển của hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong tại các trường đại học Việt Nam

05. Thực trạng và hướng phát triển của hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong tại các trường đại học Việt Nam

Tóm tắt: Bảo đảm chất lượng bên trong gồm hai nội dung cơ bản là: Xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng và triển khai có hiệu quả các hoạt động bảo đảm chất lượng. Các trường đại học dựa vào các nguồn lực của mình để thiết lập một hệ thống nhằm quản lý các hoạt động cốt lõi liên quan đến chất lượng và đảm bảo chất lượng được cải tiến một cách liên tục. Những năm gần đây, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã rất nỗ lực trong việc ban hành các chính sách, hệ thống pháp lý về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học được xây dựng khá đầy đủ. Việc vận dụng vào các cơ sở giáo dục lại không hoàn toàn giống nhau do mỗi trường đều có những định hướng riêng và điều kiện thực tế khác nhau. Hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong của các trường đại học đã được xây dựng và vận hành theo cách riêng của mỗi trường. Một số xu hướng phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong tại các trường đại học Việt Nam ngày càng thể hiện rõ, điều này sẽ giúp cho các trường đại học đã và đang xây dựng hoặc hoàn thiện hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong tham khảo hoặc lựa chọn cho phù hợp. Mặt khác, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ tiếp tục có các hướng dẫn cụ thể và hỗ trợ các cơ sở giáo dục trong việc thiết lập và vận hành hiệu quả các hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong vì mục tiêu cải tiến liên tục và nâng cao chất lượng.

Từ khóa: Bảo đảm chất lượng, Bảo đảm chất lượng bên trong, hệ thống , xu hướng phát triển.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRAN HOAI BAO(*), CAO THI CHAU THUY(**), LE VAN HAO(***)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *