05. Phát triển năng lực then chốt cho giáo viên trong kỷ nguyên số nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018

05. Phát triển năng lực then chốt cho giáo viên trong kỷ nguyên số nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018

Tóm tắt: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội như: Kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật… Trong đó, giáo dục có sự ảnh hưởng rất lớn mà trước hết là vai trò của người giáo viên trong thế kỷ XXI. Nếu không muốn mình bị tụt hậu, lỗi thời thì nhất định mỗi giáo viên phải làm chủ được khoa học công nghệ, phải biết ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật. Đòi hỏi bản thân mỗi giáo viên phải không ngừng bồi dưỡng, phát triển năng lực nghề nghiệp cũng như học hỏi áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong dạy học mà thời kỷ nguyên số mang lại để đáp ứng kỳ vọng của xã hội mà đặc biệt là thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đang đặt ra với những thách thức như hiện nay.

Từ khóa: Chương trình, giáo dục, phổ thông, năng lực, then chốt.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN KIM CHUYÊN(*), TRẦN VĂN PHÚC(**)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *