05. Đảm bảo chất lượng bên trong của giáo dục đại học Việt Nam thực tiễn, thách thức và giải pháp

05. Đảm bảo chất lượng bên trong của giáo dục đại học Việt Nam thực tiễn, thách thức và giải pháp

Tóm tắt: Sự phát triển của hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong tại các cơ sở giáo dục đại học có ý nghĩa thiết thực góp phần quan trọng vào việc cải thiện và nâng cao chất lượng đào tạo của giáo dục đại học Việt Nam. Các cơ sở giáo dục đại học đã có định hướng tiếp cận với các chuẩn mực đảm bảo chất lượng quốc tế và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn AUN là lựa chọn của nhiều trường đại học hiện nay. Nội dung bài viết tập trung phân tích sự cần thiết trong việc xây dựng, phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của giáo dục đại học Việt Nam. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ ra những ưu điểm, khó khăn và thách thức trong việc xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong theo mô hình AUN-QA và đề xuất một số giải pháp nhằm định hướng cho sự phát triển của hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của giáo dục đại học Việt Nam.

Từ khóa: Giáo dục đại học Việt Nam, đảm bảo chất lượng bên trong, AUN – QA.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN HOÀI BẢO(*), BÙI NGỌC HỮU VINH(**)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *