05. Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên – hình thức và đánh giá kết quả bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

05. Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên – hình thức và đánh giá kết quả bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Tóm tắt: Cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ công tác đào tạo bồi dưỡng được thực hiện linh hoạt với nhiều hình thức nhằm góp phần xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước. Bồi dưỡng thường xuyên là một trong nhiều mô hình nhằm giúp cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động của giáo viên, cán bộ quản lý, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp. Bài viết trình bày các hình thức và đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu của người học và yêu cầu của xã hội.

Từ khóa: bồi dưỡng, hình thức bồi dưỡng, đánh giá kết quả bồi dưỡng.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: ĐINH THỊ KIM LOAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *