04. Xác định định hướng chiến lược phát triển nhà trường

04. Xác định định hướng chiến lược phát triển nhà trường

Tóm tắt: Định hướng chiến lược là một bản chỉ dẫn về tương lai của nhà trường mà nhà trường mong muốn đạt tới. Xác định tốt và hiểu rõ định hướng chiến lược làm cho công việc của nhà trường tốt hơn và các thành viên của nhà trường làm việc tốt hơn. Định hướng chiến lược bao gồm phát biểu tầm nhìn, sứ mệnh/sứ mạng và hệ thống giá trị của nhà trường. Bài viết trình bày cách xác định định hướng chiến lược phát triển nhà trường với những ví dụ minh họa cho trường mầm non, phổ thông và đại học.

Từ khóa: Chiến lược phát triển nhà trường, định hướng chiến lược, tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN THỊ TUYẾT MAI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *