04. Thực trạng phát triển kỹ năng tự học cho tăng ni sinh viên học viện phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh trong chương trình đào tạo cử nhân phật học theo hệ thống tín chỉ

04. Thực trạng phát triển kỹ năng tự học cho tăng ni sinh viên học viện phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh trong chương trình đào tạo cử nhân phật học theo hệ thống tín chỉ

Tóm tắt: Tự học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các Tăng Ni sinh viên tại Học viện Phật giáo Việt Nam. Việc tự học của Tăng Ni sinh viên là chìa khóa cho sự thành công không chỉ đối với bản thân họ mà còn góp phần thực hiện hiệu quả công cuộc đổi mới phương phức đào tạo cho các trường đại học Phật giáo. Kỹ năng tự học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ trong quá trình học tập rèn luyện của sinh viên ở Học viện Phật giáo mà còn có ý nghĩa trong suốt cả quá trình tham gia công tác Phật sự sau này. Bài viết trình bày thực trạng kỹ năng tự học của Tăng Ni sinh viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh trong chương trình đào tạo cử nhân Phật học theo hệ thống tín chỉ, từ đó, đề xuất các biện pháp nhằm phát triển kỹ năng tự học của Tăng Ni sinh viên.

Từ khóa: Tự học, kỹ năng tự học, Tăng Ni sinh viên, Học viện Phật giáo.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HOÀNG THỊ NGÀ(*), NGÔ ANH TUẤN(**)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *