04. Tăng cường bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch

04. Tăng cường bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch

Tóm tắt: Giáo dục lý luận chính trị cho đảng viên hiện nay là nhiệm vụ mang tính cấp thiết bởi những diễn biến hết sức phức tạp do đại dịch COVID – 19. Vì vậy, với tư cách lực lượng nòng cốt tiên phong của Đảng, mỗi đảng viên, cán bộ phải luôn nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng và trình độ tư duy lý luận để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thể chế chính trị của đất nước trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung phân tích tính cấp thiết của việc giáo dục lý luận chính trị cho đảng viên, nhằm trang bị cho họ những tri thức cần thiết về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình đất nước và thế giới hiện nay.

Từ khóa: Giáo dục, lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỦY TIÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *