01. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Đáp ứng xây dựng chính quyền số tại thành phố hồ chí minh

01. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Đáp ứng xây dựng chính quyền số tại thành phố hồ chí minh

Tóm tắt: Trong xu thế toàn cầu và hội nhập sâu rộng hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ảnh hưởng tới tất cả các lĩnh vực, việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào công tác quản lý nhà nước hướng đến một nền hành chính hiện đại, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị, góp phần xây dựng đô thị thông minh là mục tiêu mà Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng đến trong năm 2025. Muốn vậy, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức phải đáp ứng ngang tầm với sự phát triển chung của Thành Phố. Bài viết trình bày căn cứ để xây dựng chính quyền số cũng như đề xuất một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng xây dựng chính quyền số tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khóa: cán bộ, công chức, chính quyền số, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN VĂN Y(*), PHẠM CÔNG DANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *