01. Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò của phụ nữ trong đời sống gia đình

01. Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò của phụ nữ trong đời sống gia đình

Tóm tắt: Để thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, một trong những nội dung không thể thiếu của toàn bộ sự nghiệp cách mạng đó là giải phóng phụ nữ. Bởi lẽ, phụ nữ luôn đóng vai trò quan trọng trong mỗi gia đình, bên cạnh thiên chức làm vợ, làm mẹ, người phụ nữ còn phải đảm đương nhiều công việc của xã hội như nam giới, nói đến phụ nữ là nói đến phân nửa xã hội. Chính vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vị trí, vai trò của việc giải phóng phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là vai trò của phụ nữ trong đời sống gia đình.

Từ khóa: Quan niệm Hồ Chí Minh, vai trò của phụ nữ, đời sống gia đình.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRƯƠNG TRẦN HOÀNG PHÚC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *