01. Phát triển nhân tài cho đội ngũ cán bộ, công chức của Thành phố Hồ Chí Minh (nhìn từ góc độ chính sách công)

01. Phát triển nhân tài cho đội ngũ cán bộ, công chức của Thành phố Hồ Chí Minh (nhìn từ góc độ chính sách công)

Tóm tắt: Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương phát triển năng động, giữ vai trò đầu tàu, động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội của cả nước. Trong bối cảnh thế giới đang có nhiều chuyển biến, Thành phố đứng trước yêu cầu phải vươn lên ngang tầm với vị trí, vai trò của mình trong sự phát triển chung của đất nước rất cần đội ngũ cán bộ, công chức đủ về số lượng, cao về chất lượng. Vì vậy, phát triển nhân tài trong đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo, quản lý, thực thi công vụ là vấn đề có tính cấp bách và tầm chiến lược trong giai đoạn hiện nay của Thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết nghiên cứu thực trạng về chính sách phát triển nhân tài cho đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và cán bộ, công chức của Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách này.

Từ khóa: Chính sách phát triển nhân tài; phát triển nhân tài cho cán bộ, công chức; phát triển nhân tài cho cán bộ, công chức Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN NGỌC CHUNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *